Giấy Phép đăng ký hội thảo/tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm

Trình tự thực hiện:

1. Các đơn vị kinh doanh mỹ phẩm muốn tổ chức hội thảo/tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm phải làm hồ sơ gửi Sở Y tế.
2. Khi nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ, theo đúng quy định và nộp lệ phí theo quy định hiện hành, Sở Y tế gửi cho đơn vị nộp hồ sơ đăng ký hội thảo một Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Ngày ghi trên phiếu tiếp nhận là ngày Sở Y tế nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
3. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì đơn vị được tổ chức hội thảo/sự kiện giới thiệu mỹ phẩm như nội dung đã đăng ký.
4. Trường hợp hồ sơ đăng ký hội thảo/tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm chưa hợp lệ theo quy định thì Sở Y tế có công văn thông báo cho đơn vị, cá nhân đăng ký hội thảo/tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
a, Trong công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung phải nêu cụ thể, chi tiết: những tài liệu nào bổ sung, nội dung cần sửa đổi gì, bổ sung.
b, Đơn vị phải sửa đổi, bổ sung theo đúng những nội dung được nêu trong văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung và gửi về Sở Y tế. Khi đơn vị bổ sung đủ hồ sơ thì Sở Y tế sẽ gửi một phiếu tiếp nhận hồ sơ, ngày ghi trên giấy tiếp nhận là ngày Sở Y tế nhận được hồ sơ bổ sung theo yêu cầu. Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được nội dung hội thảo đã sửa đổi, bổ sung nếu Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì đơn vị được tổ chức hội thảo như nội dung đã sửa đổi.
5. Đơn vị gửi hồ sơ đăng ký hội thảo có trách nhiệm thông báo trước (ít nhất 03 ngày làm việc) cho Sở Y tế về địa điểm cụ thể và thời gian chính thức tổ chức hội thảo nếu như có sự thay đổi thời gian, địa điểm so với dự kiến.

Cách thức thực hiện:Đơn vị gửi hồ sơ tới Sở Y tế

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Phiếu đăng ký hội thảo/tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm (Phụ lục 03a-MP);
2. Chương trình hội thảo/tổ chức sự kiện (dự kiến);
3. Bản sao giấy phép kinh doanh của đơn vị tổ chức hội thảo/tổ chức sự kiện;
4. Thư ủy quyền của công ty công bố mỹ phẩm cho công ty đề nghị tổ chức hội thảo/tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm (trường hợp công ty đăng ký hội thảo/tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm không phải là công ty đã công bố sản phẩm mỹ phẩm);
5. Tài liệu dự định trưng bày, phát hành tại hội thảo/sự kiện giới thiệu mỹ phẩm.
Toàn bộ các tài liệu trong hồ sơ phải có dấu giáp lai của đơn vị lập hồ sơ; Phong bì đựng hồ sơ phải ghi rõ: Hồ sơ đăng ký hội thảo/tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm.
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

- Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì đơn vị được quyền tổ chức hội thảo/sự kiện giới thiệu mỹ phẩm như nội dung đã đăng ký.
- Trường hợp phải sửa đổi, bổ sung nội dung quảng cáo: Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được nội dung hội thảo đã sửa đổi, bổ sung nếu Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì đơn vị được tổ chức hội thảo/sự kiện giới thiệu mỹ phẩm như nội dung đã sửa đổi.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:    Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:    Phiếu tiếp nhận hồ sơ
- Lệ phí:Thẩm định nội dung thông tin quảng cáo mỹ phẩm : 1.000.000 đồng

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chế Quản lý mỹ phẩm”
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chế Quản lý mỹ phẩm”

 
Dịch vụ công ty chuyên nghiệp: thanh lap cong ty - dich vu giay phep - dịch vụ thanh lap cong ty - dang ky kinh doanh - thanh lap cong ty giá rẻ - thanh lap doanh nghiep - dịch vụ dang ky kinh doanh - thanh lap cong ty TNHH, cổ phần
giay phep

Giấy Phép Ngẫu Nhiên